Szukaj

Uwaga

Witamy na nowej stronie!


BIPSzkolny Program Profilaktyki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Arek   
wtorek, 17 września 2013 08:26

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Augusta Kardynała Hlonda

w Chełmie Śląskim

rok szkolny 2013/2014


CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

Wspieranie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi poprzez ograniczanie i likwidowanie czynników, które dezorganizują i zaburzają zdrowy styl życia oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój.


OBSZARY DZIAŁANIA:

 • zachowania aspołeczne - agresja fizyczna oraz słowna
 • cyberprzemoc
 • uzależnienia (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)
 • zdrowie i higiena
 • ekologia
 • bezpieczeństwo

 

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ:

 • dyrektor szkoły
 • wychowawcy klas
 • nauczyciele
 • pedagog szkolny
 • wychowawcy świetlicy szkolnej
 • nauczyciel bibliotekarz
 • higienistka szkolna

Współpracować będziemy również z osobami reprezentującymi środowisko lokalne (rodzice, lekarz, policja, pedagodzy i psycholodzy z PPP, strażacy itp.) ponieważ program w założeniu opierać ma się na praktycznym działaniu, promowaniu zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej oraz rozwoju osobowości.

Celem jest dostarczenie uczniom najważniejszych informacji dotyczących współczesnych, cywilizacyjnych zagrożeń, mechanizmów przeciwdziałania im oraz wyposażenie ich w umiejętność radzenia sobie z problemami życiowymi. W realizacji Programu korzystać będziemy również ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece szkolnej, zarówno w postaci księgozbioru jak i zasobów multimedialnych.


ZACHOWANIA ASPOŁECZNE - AGRESJA FIZYCZNA, SŁOWNA

Lp.

ZADANIE

CEL

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Socjalizacja ucznia.

Uczeń jest świadomy przynależności do grupy społecznej będąc jednocześnie wolnym człowiekiem.

Potrafi współżyć z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu godności własnej i innych.

Potrafi odróżnić dobro od zła.

- zajęcia psychoaktywne

- pogadanki

- zabawy tematyczne

- lekcje wychowawcze

wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

cały rok

2

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego.

Uczeń wie do kogo zwrócić się o pomoc.

Uczeń potrafi pozytywnie myśleć o sobie i zna sposoby rozładowania negatywnych emocji.

Uczeń potrafi nawiązywać relacje rówieśnicze ze starszymi kolegami.

- pogadanki

- zabawy tematyczne

- lekcje wychowawcze

wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

cały rok

3

Kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Uczeń wie jakie zachowania są pożądane w społeczeństwie.

Kształtowanie u uczniów postaw takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, szacunek dla siebie i innych.

Uczenie dbałości o kulturę i język własnego narodu oraz tolerancyjne podejście do innych kultur, religii, tradycji itd.

Uczenie dbałości o wartości rodzinne.

- pogadanka

- dyskusja

- zabawy tematyczne

- imprezy szkolne i klasowe

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

nauczyciel bibliotekarz

cały rok

4

Pozycja ucznia w grupie rówieśniczej.

Uczeń wie jaką ma pozycję w grupie rówieśniczej oraz jakie zadania i role ma w niej spełniać.

- dyskusja

- pogadanka

- scenki tematyczne

wychowawcy

według planu godzin wychowawczych

5

Integracja klasy,

grupy.

Uczniowie potrafią współdziałać  przynosząc korzyści dla klasy oraz potrafią rozwiązać konflikty rzeczowo i nieinwazyjnie.

Znają swoje obowiązki i wywiązują się z nich.

- pogadanka

- zajęcia psychoaktywne

- ćwiczenia i zabawy tematyczne

Wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

cały rok

6

Integracja uczniów zdrowych z uczniami niepełnosprawnymi.

Uczniowie potrafią nawiązać wzajemne prawidłowe relacje rówieśnicze oparte na tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka.

Uczniowie są świadomi niepełnosprawności kolegów.

- pogadanka z higienistką szkolną

- lekcja wychowawcza

wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

higienistka szkolna

cały rok

7

Umiejętne komunikowanie się.

Uczeń potrafi komunikować się z grupą oraz precyzyjnie formułuje swoje zdanie.

- ćwiczenia

- zabawy tematyczne

- scenki

- lekcje wychowawcze

Wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

cały rok

8

Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i podejmowane decyzje, kształtowanie kultury osobistej.

Uczeń jest świadomy swoich czynów oraz konsekwencji. Przejawia szacunek do kolegów oraz osób starszych.

- rozmowy

- lekcje wychowawcze

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

cały rok

9

Rozpoznawanie zachowań agresywnych oraz zapobieganie im.

Uczeń zna rodzaje agresji, zna sposoby rozładowania agresji bez krzywdzenia innych i siebie oraz potrafi panować nad negatywnymi emocjami.

- obserwacja

- rozmowy z uczniami i rodzicami

- konsultacje z wychowawcami klas oraz nauczycielami

- zajęcia tematyczne

- zajęcia indywidualne

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

cały rok

10

Uświadomienie wpływu mass mediów na zachowania agresywne.

Uczeń potrafi wybierać programy i gry właściwe dla niego.

- pogadanka

- lekcje wychowawcze

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele informatyki

cały rok

11

Podejmowanie działań mających na celu zminimalizowanie użycia wulgaryzmów wśród uczniów.

Uczeń dostrzega negatywne skutki stosowania wulgaryzmów, stara się panować nad emocjami.

- pogadanka

- lekcje wychowawcze

- zabawy z zachowaniami grzecznościowymi,

- scenki

Wychowawcy

nauczyciel

pedagog szkolny

cały rok

 

CYBERPRZEMOC

Lp.

ZADANIE

CEL

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Wprowadzanie ucznia do życie w społeczeństwie informacyjnym.

Uczeń wie jak funkcjonuje społeczeństwo informacyjne oraz potrafi odnaleźć w nim własne miejsce.

- pogadanki

- gazetki tematyczne

- zajęcia komputerowe

wychowawcy

nauczyciel informatyki

cały rok

2

Edukacja medialna.

Uczeń wie jak poprawnie korzystać z technologii informacyjno – komunikacyjnej w życiu codziennym pamiętając o tym aby nie naruszać godności i wolności innych ludzi.

- pogadanka

- dyskusja

- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

wychowawcy

nauczyciel informatyki

cały rok

3

Uświadomienie zagrożeń będących następstwem niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych oraz Internetu.

Uczeń wie jak właściwie korzystać w telefonu oraz Internetu. Zna konsekwencje robienia zdjęć, nagrywania filmów bez zgody innych i umieszczania informacji na stronach WWW.

- pogadanka

- dyskusja

- konkurs

- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

wychowawcy

nauczyciel informatyki

pedagog szkolny

cały rok

4

Uświadomienie uczniom czym jest cyberprzemoc, zwrócenie uwagi na wynikające z niej zagrożenia i negatywne następstwa.

Przeciwdziałanie nadużyciom związanym z rozwojem technologii informacyjnej.

Uczeń wie jak prawidłowo korzystać z technologii informacyjnej.

Uczeń wie jakie zachowania naruszają dobro innych.

- pogadanka

- dyskusja

- konkurs

- organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

wychowawcy

nauczyciel informatyki

pedagog szkolny

II semestr

5

Kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru wzorców medialnych.

Uczeń potrafi krytycznie ocenić destrukcyjne wzorce medialne  wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, poczucie winy i wstydu.

Uczeń wie jak demaskować rzeczywiste intencje reklam i zawartych w nich manipulacji.

- rozmowa

- pogadanka

- lekcja wychowawcza

- zajęcia komputerowe

wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

nauczyciel informatyki

cały rok

 

UZALEŻNIENIA (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze)

Lp.

ZADANIE

CEL

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy.

Uczeń ma świadomość szkodliwości nałogów oraz zna konsekwencje uzależnień.

- pogadanka

- lekcja wychowawcza

- konkurs

- gazetki ścienne

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

higienistka szkolna

nauczyciel przyrody

nauczyciel WDŻ

cały rok

2

Kształtowanie postawy asertywnej.

Uczeń wie jak zachować się w sytuacji naporu grupy, potrafi odmówić sięgnięcia po używkę, ma poczucie własnej wartości.

- ćwiczenia

- zajęcia psychoaktywne

- scenki tematyczne

wychowawcy

pedagog szkolny

według planu godzin wychowawczych

3

Włączenie rodziców do działań profilaktycznych.

Uświadomienie rodziców o dostępności i różnorodności używek oraz przypominanie, że mocne więzi rodzinne oraz szczere rozmowy są najlepszą profilaktyką.

-wywiadówki

- rozmowy indywidualne

- prelekcje

wychowawcy

pedagog szkolny

higienistka szkolna

cały rok

 

ZDROWIE I HIGIENA

Lp.

ZADANIE

CEL

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Realizacja programu

„Owoce w szkole”

Promocja zdrowia.

Dostarczanie uczniom klas 1-3 porcji świeżych owoców i warzyw.

dyrektor szkoły

wychowawcy

cały rok

2

Realizacja programu

„Szklanka mleka”

Promocja zdrowia.

Dostarczanie uczniom klas 1-6 porcji mleka.

dyrektor szkoły

wychowawcy

cały rok

3

Uświadomienie wartości zdrowia.

Uczeń zna pojęcie zdrowia i choroby oraz zna wartość zdrowia.

- pogadanka

- zajęcia z higienistką

- gazetki ścienne

wychowawcy

higienistka szkolna

pedagog szkolny

nauczyciel przyrody

cały rok

4

Wdrażanie zasad dbałości o higienę.

Uczeń wie jak dbać o zdrowie i właściwą higienę.

-spotkania z higienistką szkolną

- sprawdzanie czystości

higienistka szkolna

wychowawcy

cały rok

5

Walka ze stresem.

Uczeń potrafi pozytywnie myśleć o sobie, zna sposoby rozładowania stresu.

- pogadanka

- ćwiczenia i zabawy tematyczne

wychowawcy

pedagog szkolny

cały rok

6

Organizacji czasu wolnego i uświadamianie znaczenia czynnego wypoczynku.

Uczeń potrafi zorganizować sobie czas wolny.

- pogadanka

- wycieczki

- zabawy ruchowe

nauczyciele

wychowawcy świetlicy

cały rok

EKOLOGIA

Lp.

ZADANIE

CEL

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat ekologii oraz ochrony środowiska.

Uczeń potrafi odróżniać zachowania niszczące przyrodę oraz te, które mogą zapobiec jej zanieczyszczaniu i wymieraniu.

- lekcje przyrody

- wycieczki po okolicy

- projekcje filmów DVD

- gazetki tematyczne

nauczyciel przyrody

wychowawcy

nauczyciele

cały rok

2

Kształtowanie postawy aktywnego działacza na rzecz środowiska.

Uczeń dba o środowisko naturalne.

- obchody Dnia Ziemi

- udział w akcji Sprzątanie Świata

nauczyciel przyrody

wychowawcy

według planu imprez szkolnych

3

Kształtowanie postaw związanych z ochrona środowiska oraz uświadomienie ucznia o zależnościach: działalność człowieka – dobro środowiska.

Uczeń zna zależności między działalnością człowieka a funkcjonowaniem przyrody.

- lekcje przyrody

- wycieczki po okolicy

- projekcje filmów DVD

- gazetki tematyczne

nauczyciel przyrody

wychowawcy

nauczyciele

cały rok

 

BEZPIECZEŃSTWO

Lp.

ZADANIE

CEL

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Poznanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Uczeń potrafi bezpiecznie poruszać się na jezdni, zna i stosuje przepisy ruchu drogowego.

- wycieczki po okolicy

- spotkanie uczniów klas I-III z policjantem

- zajęcia umożliwiające zdobycie karty rowerowej

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciel techniki

cały rok

2

Poznanie podstawowych zasad pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Uczeń zna numery telefonów służb ratunkowych i wie kiedy należy ich użyć. Potrafi wyróżnić sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i życiu innych ludzi.

- spotkanie z higienistka szkolną

- lekcje wychowawcze

- prelekcje strażaków

wychowawcy

higienistka szkolna

pedagog szkolny

nauczyciel techniki

cały rok

3

Kształtowanie umiejętności dzielenia się problemami z innymi.

Uczeń wie do kogo zwrócić się o pomoc.

- lekcje wychowawcze

- informacje pedagoga szkolnego

wychowawcy

pedagog szkolny

cały rok

4

Informowanie uczniów o zasadach bezpiecznych zabaw w trakcie ferii i wakacji.

Uczeń wie jak bezpiecznie spędzić czas wolny.

- lekcje wychowawcze

- zajęcia świetlicowe

wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy świetlicy

styczeń

czerwiec

5

Systematyczne przypominanie uczniom o obowiązujących regulaminach szkolnych.

Uczeń zna obowiązujące w szkole regulaminy oraz przestrzega ich.

- lekcje wychowawcze

- lekcje przedmiotowe

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

6

Przekazanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i w domu.

Uczeń potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach.

- pogadanka

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele

cały rok

 

 

 

 

EWALUACJA


Szkolnego Programu Profilaktyki


1. Cel ewaluacji:

 • ocena skuteczności Szkolnego Programu Profilaktyki we wspieraniu ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi ;
 • dostarczenie informacji o skuteczności podejmowanych działań dyrekcji, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom;
 • sformułowanie wniosków, które będą przydatne do podejmowania działań o charakterze profilaktycznym oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian do Szkolnego Programu Profilaktyki.

2. Strategia działań:

 • Analiza dokumentów szkolnych: dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga szkolnego;
 • Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli  i uczniów oraz opracowanie zebranych wyników.

3. Odpowiedzialni: pedagog szkolny przy współpracy z wychowawcami klas.

4. Termin: zakończenie roku szkolnego.

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 13:20
 

W dniu 22.03.2013 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące polityki plików cookies.
By Chaqierek
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.sp1.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.
By Chaqierek.
E-PCSERVICE