Szukaj

Uwaga

Witamy na nowej stronie!


BIPSzkolny Program Wychowawczy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Arek   
wtorek, 17 września 2013 08:45

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoła Podstawowa nr 1


im. Augusta Kardynała Hlonda


w Chełmie Śląskim


rok szkolny 2013/2014


CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje życie jako szczęśliwe, wartościowe i ciekawe. Zadbanie o solidnie i wszechstronne wykształcenie człowieka, który szanuje narodowe tradycje i innych ludzi, potrafi odnaleźć swoje miejsce w zmieniającym się świecie, jest pełen wiary we własne możliwości.

 

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:

 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej;
 • aktywne działania na rzecz klasy, szkoły;
 • uczciwość, szczerość, prawdomówność i sprawiedliwość;
 • szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej;
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej ;
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne i kierowanie się własnym sumieniem;
 • pomoc potrzebującym;
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności;
 • rzetelność i odpowiedzialność;
 • zdrowy styl życia;
 • wykształcenie i nauka.

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ:

Założenia programu realizować będą wszyscy pracownicy szkoły (dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciel bibliotekarz, higienistka szkolna). Współpracować będziemy również z osobami reprezentującymi środowisko lokalne (rodzice, lekarz, policja, pedagodzy i psycholodzy z PPP, strażacy itp.) ponieważ program w założeniu opierać ma się na praktycznym działaniu.  W realizacji Programu korzystać będziemy również ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece szkolnej, zarówno w postaci księgozbioru jak i zasobów multimedialnych.ZADANIE

FORMY

REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

Kształtowanie nawyku rzetelnej pracy.

Realizacja założeń podstawy programowej , wpieranie rozwoju dziecka 6 letniego, dostosowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów , dostosowanie metod pracy i wymagań wg wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Przydzielanie zadań uczniom ,  pomoc w ich realizacji, omawianie napotkanych trudności , wskazywanie sposobów ich pokonywania , rzetelna ocena efektów.

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok

Organizowanie pracy uczniów   w ramach kół zainteresowań , przedmiotowych i zajęć wyrównawczych .

Prowadzący zajęcia

Cały rok

Realizacja celu w ramach godzin z wychowawcą.

Wychowawcy

Cały rok

Rozmowy indywidualne z uczniami wykazującymi niechęć do obowiązków.

Wychowawcy , pedagog

Cały rok

Współpraca z rodzicami , w celu poszukiwania sposobów zachęty dziecka do realizacji podstawowego zadania jakim jest praca (nauka).

Wychowawcy , pedagog

Cały rok

2

Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa.

Wdrażanie do przestrzegania regulaminów szkolnych.

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

Organizacja dyżurów nauczycielskich na różnych odcinkach pracy szkoły w celu zachowania bezpieczeństwa i wdrażania dzieci do przestrzegania określonych w regulaminach zasad zachowania.

Dyrektor

Cały rok

Realizacja zagadnień programowych z zakresu bezpieczeństwa w czasie zajęć edukacyjnych – bezpieczeństwo na drodze , w domu , w szkole , podczas użytkowania sprzętów i urządzeń , podczas pracy i zabawy, w kontaktach z ludźmi,  itp.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie opieki pedagogicznej i psychologicznej.

Pedagog

Cały rok

Upowszechnienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa – gazetki szkolne , plakaty , apele.

Wychowawcy

Cały rok

Systematyczne i rzetelne stosowanie zasad oceniania zachowania uczniów .

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Eksponowanie sposobów i form poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia : telefony alarmowe i zaufania , tablice ostrzegawcze i informacyjne ,

zadania pracowników szkoły , inne.

Pedagog , opiekun SU

Cały rok

Opieka nad uczniami sprawującymi trudności w

zachowaniu .

Pedagog , psycholog , wychowawcy

Cały rok

3

Kształtowanie poczucia więzi i przynależności do rodziny , społeczności szkolnej , lokalnej, regionalnej i kraju.

Realizacja zagadnień programowych na zajęciach

edukacyjnych .

Nauczyciele przedmiotów

Zgodnie z progr. nauczania

Wycieczki – terenowe , do miejsc kultury , sztuki i

historii , krajoznawcze .

Wychowawcy

Według planu pracy

Uroczystości , imprezy, zabawy szkolne .

Organizatorzy

Według planu pracy szkoły

Udział w imprezach środowiskowych .

Wychowawcy

Cały rok

Opieka nad miejscami pamięci narodowej .

Wychowawcy

Cały rok

Przestrzeganie stroju galowego w czasie uroczystości .

Wychowawcy

Cały rok

Propagowanie zasad okazywania szacunku do

symboli narodowych .

Wychowawcy

Cały rok

Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie .

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Według programu zajęć

4

Kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody .

Realizacja zagadnień programowych na zajęciach

edukacyjnych .

Nauczyciel przyrody

Zgodnie z progra-mem nauczania

Realizacja celu  w ramach godzin z wychowawcą.

Wychowawcy

Według planu pracy

Działania proekologiczne i akcje – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi , troska o zielone tereny przy szkole.

Wychowawcy

Według harmonog-ramu

5

Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych.

Prawidłowa organizacja lekcji wychowania fizycznego .

Nauczyciele w-f

Cały rok szkolny

Realizacja zagadnień programowych na zajęciach

edukacyjnych .

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej.

Dyrektor

Cały rok

Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej .

Nauczyciel prowadzący

Cały rok

Nauka pływania dla uczniów klasy 3 w ramach programu gminnego .

Wychowawca klasy

Cały rok

Realizacja programu „Owoce  w szkole „ .

Wychowy klas 1-3

Cały rok

Realizacja programu „Szklanka mleka „ .

Wychowawcy klas 1-6

Cały rok

Organizacja dodatkowych zajęć sportowych i „Dnia Sportu” .

Nauczyciel w-f

Cały rok,  01.06

6

Kształtowanie właściwych postaw      i zachowań.

Integracja z uczniem    niepełnosprawnym

Zapewnienie higienicznych warunków w szkole oraz wdrażanie dzieci do zachowania porządku wokół siebie i po sobie .

Dyrektor , nauczyciele

Cały rok

Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego: pogadanki , plakaty , propozycje zajęć ruchowych.

Nauczyciele

Cały rok

Wykorzystywanie sytuacji lekcyjnych , pozalekcyjnych , treści edukacyjnych , lektur , filmów , itd. do dyskusji i eksponowania wartości , postaw i zachowań społecznie pożądanych takich jak : uczciwość , wiarygodność , odpowiedzialność , wytrwałość, kultura osobista , odróżnanie dobra od zła , poszanowanie wolności , umiejętność życia z innymi .

Nauczyciele

Cały rok

Eksponowanie i wdrażanie uczniów do przestrzegania Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych .

Wychowawcy

Cały rok

Włączanie uczniów do aktywności w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun samorządu


Cały rok

Przestrzeganie zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ( stosowanie także samooceny ucznia ).

Nauczyciele

Cały rok

Stwarzanie uczniom możliwości do realizacji własnych pomysłów , współpracy , aktywności – przydzielanie ról , zadań ( organizacja życia w klasie , organizacje szkolne , uroczystości, akcje).

Nauczyciele

Cały rok

7

Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania .

Działalność Rady Rodziców .

Dyrektor , Rada Rodziców

Zgodnie z kalenda-rzem

Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci  oraz udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych , np. spotkania wigilijne, obchody Dnia Dziecka , mikołajki itp

Wychowawcy klas

Cały rok

8

Współpraca z nauczycielem bibliotekarzem i biblioteką szkolną.

 • Uroczystość pasowania na czytelnika.
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych .
 • Cykliczne wyjazdy do Gminnej i Powiatowej Biblioteki.
 • Szkolny konkurs czytelniczy klas 1- 3.
 • Cykl spotkań z książką pt: ”Poczytaj mi przyjacielu”.

Nauczyciel

bibliotekarz

Wychowawcy klas

Zgodnie z kalenda-rzem

9

Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa .

 • codzienne wdrażanie dbałości o mowę ojczystą.
 • Gminny konkurs recytatorski dla uczniów klas 1-6.
 • Wyjazdy na przedstawienia teatralne .

Nauczyciel języka polskiego .

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Według harmono-gramu

10

Edukacja medialna .

 • Świadomość zagrożeń i ograniczeń , wypływających z korzystania z komputera i Internetu .
 • Nauka zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w życiu codziennym .
 • Wprowadzenie do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Nauczyciel informatyki .

Wychowawcy klas.

Cały rok

EWALUACJA

 

Szkolnego Programu Wychowawczego

1. Cel ewaluacji:

 • ocena skuteczności Szkolnego Programu Wychowawczego we wspieraniu ucznia w świadomym dokonywaniu wyborów i gotowości w  samodzielnym kształtowaniu swojego życia jako szczęśliwe, wartościowe i ciekawe;
 • dostarczenie informacji o skuteczności podejmowanych działań dyrekcji, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom;
 • sformułowanie wniosków, które będą przydatne do podejmowania działań o charakterze wychowawczym oraz do wprowadzenia ewentualnych zmian do Szkolnego Programu Wychowawczego.

2. Strategia działań:

 • Analiza dokumentów szkolnych: dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga szkolnego;
 • Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli  i uczniów oraz opracowanie zebranych wyników.

3. Odpowiedzialni: pedagog szkolny przy współpracy wychowawców klas.

4. Termin: zakończenie roku szkolnego.

Poprawiony: czwartek, 06 lutego 2014 13:19
 

W dniu 22.03.2013 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące polityki plików cookies.
By Chaqierek
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.sp1.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.
By Chaqierek.
E-PCSERVICE