Ragulamin świetlicy szkolnej Drukuj
Wpisany przez Szkola   
wtorek, 17 września 2013 09:22

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

im. Augusta Kardynała Hlonda w Chełmie ŚląskimI. CELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych opartych na aktywnych metodach pracy z dzieckiem.

Świetlica jest placówką dla uczniów, którym rodzic nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Celem działalności świetlicy jest więc zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.II. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
 4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 5. Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania zdrowia,
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 7. Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 8. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 9. Współpracę z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym.

 

III. ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, a w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin wielodzietnych, niepełnych, wychowawczo zaniedbanych oraz dojeżdżający.
 2. Jeżeli sytuacja ucznia tego wymaga może być on przyjęty w ciągu roku szkolnego.
 3. Zajęcia w świetlicy organizowane są zgodnie z dziennym i tygodniowym planem lub dostosowane do aktualnych potrzeb.
 4. Świetlica uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Organizuje też własne przedsięwzięcia.
 5. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy określa Kodeks Ucznia i regulamin wewnętrzny- kontrakt.
 6. Uczeń w wyjątkowych przypadkach może być zawieszony lub skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy w wyniku naruszenia ogólnospołecznych norm, stanowiąc zagrożenie dla innych wychowanków lub siebie, o czym decyduje Komisja.
 7. W skład komisji wchodzą: pedagog, nauczyciele świetlicy, wychowawca ucznia.
 8. O decyzji Komisji informuje się rodzica lub prawnego opiekuna oraz samego ucznia.
 9. Świetlica prowadzi następującą dokumentację: dzienniki zajęć, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY:

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.
 2. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 3. Swobody, kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.
 4. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 5. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 6. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.


Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu świetlicy.
 2. Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.
 3. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 4. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń.
 5. Wypożyczanie gier i zwracanie ich w należytym stanie.

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2013 r.

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 12:17